Informacje techniczne o wężach PCV

W celu uzyskania optymalnej wydajności, wąż, jak również akcesoria, należy dobrać w zależności od warunków eksploatacyjnych, w których mają być wykorzystywane, a przed podjęciem decyzji o średnicy, rodzaju i jakości węża, należy uważnie przeanalizować rzeczywiste warunki pracy. Przy wyborze przewodów i/lub akcesoriów do wykorzystania należy zawsze:

  • dokładnie zapoznać się z charakterystyką materiału, który ma być przesyłany,
  • zweryfikować kompatybilność połączeń montowanych elementów,
  • ustalić rozmiar długość i granice tolerancji dla węża odpowiednio do jego montażu i eksploatacji.

Należy mieć świadomość, iż podczas eksploatacji węża/akcesoriów zwiększa się ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, zwłaszcza jeśli eksploatacja odbywa się przy obecności dzieci lub osób starszych.
Właściwości fizyczne tworzyw sztucznych ulegają zmianom zarówno podczas przechowywania, jak i eksploatacji.
Zmiany te zwykle rozkładają się w czasie w zależności od wykorzystywanego rodzaju materiału, jednakże mogą być przyspieszone przez pewne czynniki lub ich kombinacje. Materiały wzmacniające mogą zostać naruszone w wyniku nieodpowiedniego stosowania i / lub niewłaściwego przechowywania węży, w związku z tym zaleca się unikania ich długotrwałej ekspozycji na działanie promieni słonecznych i czynników atmosferycznych w ogóle.
Zaleca się unikać przechowywania węży w pobliżu urządzeń, które mogą zwiększać wydzielanie się ozonu.

Zalecenia dotyczące prawidłowego przechowywania

Poniższe zalecenia opisują środki ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia przechowywanych produktów.

Okresy składowania

Okresy składowania powinny być zredukowane do minimum poprzez zaplanowaną rotację produktów. Jeśli uniknięcie długiego czasu przechowywania zgodnie z niniejszymi instrukcjami nie będzie możliwe, przed użyciem węża należy go dokładnie sprawdzić.

Temperatura i wilgotność

Optymalna temperatura przechowywania węży z tworzyw sztucznych wynosi 10 – 25°C. Nie należy przechowywać węży
w temperaturach powyżej 40°C ani poniżej 0°C. Jeśli temperatura wynosi poniżej -5°C, przy przenoszeniu węży w inne miejsca należy zachować ostrożność. Nie należy przechowywać węży w pobliżu źródeł ciepła, ani w warunkach nadmiernej lub zbyt niskiej wilgotności powietrza. Zalecany poziom wilgotności wynosi nie więcej niż 65%.

Kontakt z innymi materiałami

Należy nie dopuszczać do kontaktu węży z środkami chemicznymi takimi jak rozpuszczalniki, paliwo, oleje, smary, kwasy, środki do dezynfekcji, itp., co może prowadzić do zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych.

Źródła ciepła

Należy przestrzegać limitów temperatur podanych w punkcie 3.3. Tam, gdzie nie jest to możliwe, należy stosować zabezpieczenia termiczne.

Warunki przechowywania

Węże należy przechowywać w odpowiednich warunkach, przy braku naprężeń, ściśnięć lub innych czynników deformacyjnych, a także w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi obiektami, które mogłyby spowodować przedziurawienie lub przecięcie węży. Węże powinny być przechowywane na specjalnych regałach, na suchej powierzchni.
Węże zapakowane należy przechowywać w położeniu poziomym i nie należy układać ich jedne na drugich. Jeśli nie da się tego uniknąć, wysokość stosu należy dobrać tak, aby uniknąć stałych odkształceń węży u dołu składowiska. Wewnętrzna średnica zwoju węży nie powinna być w żadnym wypadku niższa niż podwójna wartość promienia gięcia określona przez producenta węży zgodnie ze standardami technicznymi. Zaleca się nie przechowywać węży na wieszakach lub hakach. Zalecane jest również, aby węże, które dostarczane są jako proste, były przechowywane w pozycji poziomym, bez ich zginania.
Przed zainstalowaniem węża należy dokładnie sprawdzić jego charakterystyki, aby zweryfikować, czy rodzaj węża, jego średnica i długość są zgodne z wymaganymi. Należy także dokonać kontroli wizualnej, aby sprawdzić, czy wąż nie jest zatkany, jego osłona nie jest przecięta i czy nie występują inne widoczne uszkodzenia.

Przenoszenie węży

Z wężami należy postępować ostrożnie, podczas ich przenoszenia należy unikać pociągnięć, wleczenia węży po powierzchniach mających właściwości ścierne, czy ich ściskania. Nie należy pociągać mocno węży, gdy są one poplątane lub powykręcane. Do transportu węży ciężkich, które są przechowywane zwykle w pozycji poziomej wyprostowanej, należy stosować specjalne wsporniki. Jeśli wsporniki te są drewniane, albo z innych materiałów, nie należy wykańczać ich powierzchni w sposób, który mógłby doprowadzić do uszkodzenia węży.

Próba ciśnieniowe i test szczelności

Należy przestrzegać wartości ciśnień roboczych wskazanych na wężach. Po instalacji węża, gdy wypuszczone zostały pęcherze powietrza, należy stopniowo zwiększać ciśnienie do wielkości ciśnienia roboczego, aby sprawdzić poprawność instalacji i upewnić się, że nie ma żadnych nieszczelności. Sprawdzenie takie musi być przeprowadzane w bezpiecznych warunkach.

Temperatura

Węże muszą być eksploatowane w granicach dopuszczalnych temperatur, które zostały dla nich określone. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z producentem węży. Ciśnienia robocze podane w katalogu odnoszą się do temperatury 23°C ± 2°C; różne temperatury mogą powodować różną pracę węża.

Transportowane produkty

Węży należy używać do przesyłania substancji, dla których transportowania węże te są przeznaczone. W przypadku wątpliwości najlepiej jest skonsultować się z producentem węża. Jeśli tylko to możliwe, nie należy pozostawiać węży w warunkach ekspozycji na mechaniczne obciążenia lub pod ciśnieniem.
W przypadku przesyłania substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub środowiska, należy dochować wszelkich środków, aby zapewnić pracę w bezpiecznych warunkach, gdyby doszło do rozerwania lub zgniecenia węża.

Warunki zewnętrzne

Węże należy stosować wyłącznie w warunkach otoczenia do jakich są przeznaczone.

Promień gięcia

Niedotrzymywanie promieni gięcia podczas instalacji węży, może znacznie skrócić ich żywotność i powodować. Ich uszkodzenia. Konieczne jest również unikanie zagięć węży w pobliżu miejsc ich przyłączania.

Skręcania

Węże nie są dostosowane do pracy w położeniach skręconych, poza tymi, które zostały specjalnie zaprojektowane do pracy w takich warunkach.

Wibracje

Wibracje mogą powodować naprężenia i przegrzewanie się węży, szczególnie w pobliżu miejsc połączeń, gdzie najczęściej zdarzają się przedwczesne rozerwania. Najlepiej jest upewnić się, że węże są odporne na taki rodzaj obciążeń.

Zaplątanie i supły

Należy unikać plątania się węży, gdyż materiały ich wzmocnień oraz tworzywo, z którego węże są zbudowane mogą podlegać nadmiernym obciążeniom, co w rezultacie może skutkować rozerwaniem lub utratą właściwości użytkowych. Niektórzy poprzez wiązanie węzłów na wężach ograniczają w ten sposób przepływ płynów. Należy unikać takich działań z wyżej wymienionych powodów.

Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych

W sytuacjach, w których wymagane jest zachowanie ciągłości elektrycznej, należy przestrzegać instrukcji producenta; należy przeprowadzić testy sprawdzające ciągłość pomiędzy przyłączem
a instalacją. Do testów tych należy użyć ogólnodostępnych mierników.

Instalacja na stałe

Wąż musi być odpowiednio oparty, aby aby miał zapewnioną swobodę poruszania się pod ciśnieniem, normalnego w warunkach jego eksploatacji (zmiany długości, średnicy, skręty, itp.).

Instalacja ruchoma

Jeśli wężem łączone są elementy ruchome, należy upewnić się, że wąż jest wystarczająco długi, że poruszające się elementy nie powodują, iż wąż ulega nadmiernym odkształceniom lub ocieraniu się o inne obiekty oraz, że nie występują dodatkowe naprężenia, zagięcia, wleczenie węża lub jego nadmierne skręcenia.

Konserwacja

Jej częstotliwość zależy od wykorzystywania węży. Podczas rutynowych kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie podłączeń węży oraz występowanie i nieregularności, które mogą powodować ich niszczenie.
Poniżej wskazane są niektóre z takich rodzajów nieregularności:

  • szczeliny, pęknięcia, przecięcia, przetarcia, rozklejenia, naddarcia osłony (lub warstwy wewnętrznej) powodujące wystawanie elementów wzmacniających,
  • deformacje, pęcherze, miejscowe wybrzuszenia w warunkach pod ciśnieniem.
  • zbyt miękkie lub zbyt twarde elementy,
  • nieszczelności.

Nieregularności te uzasadniają wymianę węża. Jeśli na osłonie węża podana jest data jego przydatności do eksploatacji, należy bezwzględnie jej przestrzegać, nawet jeśli wąż wydaje się nie posiadać wyraźnych oznak zużycia.

Naprawy

Nie zaleca się dokonywania napraw węży. W przypadku, gdy uszkodzenie węża występuje na jednym z jego końców, możne końcówkę taką odciąć.

Czyszczenie

Jeśli producent nie dostarczył instrukcji utrzymywania węży w czystości, węże w razie potrzeby można czyścić wodą z mydłem, przy czym nie należy stosować rozpuszczalników (ropy naftowej, parafiny, itp.) ani detergentów. Do czyszczenia nie należy nigdy używać narzędzi ściernych, zaostrzonych lub tnących (np. metalowe szczotki).

Utylizacja

Przy utylizacji węży należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Nie należy zanieczyszczać środowiska.